Staffing Solutions voor de Digitale Wereld

De leidende intermediair voor professionals in ICT en Digitale Transformatie. Sinds 1997 stevig geworteld in de ICT-wereld.

Hinttech Staffing organiseert regelmatig yournextproject bijeenkomsten waarin we interessante projecten in de spotlights zetten zodat je je beter kan orienteren op je vervolgopdrachten. We kijken voor jou verder dan de dagelijkse aanvragen. Er zijn gemiddeld 80 projecten bij ons actief waarbij elk project weer zijn eigen dynamiek en uitdagingen heeft.

We geven je graag meer informatie over de achtergrond en de teamdynamiek waarbij je al voor het einde van je huidige project je voorkeuren kunt aangeven in welke projecten je straks het beste tot je recht gaat komen. Wil je meer informatie kom dan naar de yournextproject bijeenkomsten of neem direct contact met ons op.

Overname van project PGB 3.0

  • ICTU
  • Den Haag
  • 31-12-2019
  • Meerdere functies
  • Marktconform

Het pgb is een budget (geldbedrag) dat cliënten kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg en begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest men zelf zorgverleners en begeleiders uit.

Het zorginstrument PGB staat in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het is enerzijds een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. De verantwoordelijkheid van het PGB stelsel ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  VWS heeft een programma ‘Bouw en invoering PGB2.0-systeem’ ingericht. Het doel van het PGB2.0-systeem is om te voorzien in een verbeterde ondersteuning van de budgethouder, standaardisatie, borging van de verantwoordelijkheden van verstrekkers  en een structurele reductie van de uitvoeringskosten en verdere verbetering van de rechtmatigheid binnen de pgb-keten. Het PGB2.0-systeem bestaat uit een Zorgdomein (Z-domein) en een Financieel domein (F-domein). Het Z-domein omvat het budgethouders portaal, functionaliteiten voor uitvoerders, zorgverleners en verstrekkers en koppelingen met onder andere het F-domein.

Door het ministerie van VWS worden voorbereidingen getroffen de applicatie voor het Z-domein gedeelte van het PGB 2.0 systeem, dat op het moment ontwikkeld wordt door DSW, in beheer te nemen. Hiervoor wordt gestuurd op het inrichten van een tijdelijke beheerorganisatie in voorbereiding op een structurele onderbrenging.

ICTU is door het ministerie van VWS gevraagd om in de tijdelijke beheersituatie het applicatie beheer en de doorontwikkeling van het Z-domein van  het PGB 2.0 systeem uit te gaan voeren. Het functioneel beheer en het technisch beheer zal door andere partijen worden uitgevoerd. Samen met de andere beheerpartijen zijn acceptatiecriteria opgesteld. Enkele posities die werden gezocht:

UX Designer 18-02-2019 Den Haag Marktconform
HRM Consultant 08-02-2019 Den Haag Marktconform
Technische Teamleider 01-02-2019 Den Haag Marktconform
Technisch applicatie beheerder .Net 01-02-2019 Den Haag Marktconform
Senior Project Secretaris 31-01-2019 Den Haag Marktconform

Advies grensen en veiligheid

  • ICTU
  • Den Haag
  • 31-12-2019
  • Meerdere functies
  • Marktconform

Het Programma Grenzen en Veiligheid faciliteert en ondersteunt de implementerende ketenpartner hierbij en regisseert de gezamenlijke, ketenbrede veranderopgave. Dit doet zij door te:

Verbinden (zorgdragen dat ketenpartners elkaar kunnen vinden, kennis te delen en de voortgang op elkaar af stemmen).

Signaleren van onderlinge afhankelijkheden en risico’s te onderkennen (het programma is niet verantwoordelijk voor een tijdige en juiste implementatie van de verordeningen, maar kan daar wel aan bijdragen door samen met de ketenpartners risico’s te signaleren en identificeren ten aanzien van een tijdige, juridisch juiste, uitvoerbare implementatie).

Identificeren van organisatie-overstijgende en strategische vraagstukken (Nederland wil de benodigde aanpassingen inpassen in de bestaande nationale infrastructuur. Hiertoe zal het programma zorgdragen dat vraagstukken die organisaties niet alleen kunnen afhandelen geïdentificeerd worden, voorzien worden van oplossingsvoorstellen en ter besluitvorming worden voorgelegd in het juiste gremium).

Vereenvoudigen van de complexiteit (zorgdragen voor overzicht en inzicht in de samenhang van de veranderopgave).

Adviseren over een efficiënte en transparante inzet van (Europese) middelen (zorgdragen dat ketenpartners die veranderingen moeten doorvoeren hiervoor een bijdrage kunnen krijgen, in capaciteit dan wel in financiële middelen).Enkele posities die werden gezocht:

Senior Business Analist 12-02-2019 Den Haag Marktconform
Communicatieadviseur 28-01-2019 Den Haag Marktconform
Programmasecretaris 28-01-2019 Den Haag Marktconform