Strategisch adviseur en gespreksleider

 • ICTU
 • Den Haag
 • 16 uur per week
 • Onbekend
 • 3 april 2017 - 1 januari 2018
 • 30 maart 2017

Functieomschrijving

Gemeenten en departementen hebben gezamenlijk geconstateerd dat na de transitie in het sociaal domein de gewenste transformatie nog onvoldoende op gang is gekomen. Tevens is geconcludeerd dat het sociaal domein breder is dan de drie decentralisaties.  Om tot de gewenste transformatie te komen is een versnelling en verdieping van het ingezette proces wenselijk. Daartoe is afgesproken en gemeld aan de Kamer dat de samenwerking en ondersteuning zoals die de afgelopen jaren vorm heeft gekregen en de bijbehorende governancestructuur voortgezet en uitgebreid worden in een interbestuurlijk en interdepartementaal programma sociaal domein. Het programma wordt gefaciliteerd vanuit het ministerie van BZK.

Het betreft de volgende werkzaamheden:

 • -          Het bij elkaar brengen van externe betrokken partijen zoals gemeenten; kennisinstituten, koepels van zorginstellingen en patiëntenorganisaties;
 • -          Het faciliteren en voorzitten van bijeenkomsten met deze partijen om tot gedragen inzichten en oplossingen te komen over verschillende onderwerpen waaronder outcome monitoring;
 • -          Met partijen een plan opstellen en zorgen dat dit opgepakt wordt;
 • -          Het bedenken en mede implementeren van een passende communicatiestrategie;
 • -          Het netwerk benodigd voor het interbestuurlijk programma verder te verbreden en te verstevigen.

Hiervoor is een strategisch adviseur en gespreksleider nodig die:

 • -          Inhoudelijk betrokken, strategisch scherp en met oog voor alle aanwezige standpunten in staat is om de gesprekken te begeleiden en organiseren.
 • -          Goed op de hoogte is van de problematiek met betrekking tot de transformatie en van regionale samenwerking
 • -          Ervaring heeft met het verder brengen en versnellen van complexe vraagstukken waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn.
 • -          Een eigen netwerk heeft bij de betrokken partijen.
 • -          Communicatief sterk is, nieuwe oplossingsrichtingen aandraagt en een goede samenwerker is.

Profiel

De inzet is voor gemiddeld 16 uur per week, waarbij overlegd zal worden hoe deze uren ingevuld zullen worden. De functie heeft een maximale inzet van 576 uur.

De adviseur en gespreksleider

-          Heeft inhoudelijk goede kennis van de problematiek van de transformatie in het sociale domein en aantoonbare affiniteit met het publieke domein;
-          Heeft strategische en conceptuele vaardigheden om signalen en ideeën te vertalen naar  werkende oplossingen;
-          Is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en het in afstemming met in- en externe gesprekspartners komen tot gedragen heldere doelstellingen;
-          Heeft stimulerende en enthousiasmerende vaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren;
-          Heeft ruime ervaring met innovatietrajecten, het begeleiden van organisaties hierin en kan hierin schakelen tussen inhoud en proces;
-          Werkt samen met gemeenten, koepelorganisaties zoals VNG, GGZ Nederland en met departementen;
-          Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Competenties:

 • -Omgevingsbewust
 • -Organisatiesensitief
 • -Analytisch
 • -Samenbindend
 • -Probleemoplossend vermogen
 • -Innovatief
 • -Resultaatgericht
 • -Netwerker
 • -Plannen en organiseren
 • -Samenwerken

Eisen en Wensen

Eisen

Tenminste 3 jaar ervaring als projectleider met complexe samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein.

Wensen

Weging

Criteria

 • Universitaire opleiding gericht op organisatie en management.
 •  

 • 20%

 • Universitaire opleiding gericht op organisatie en management = 10 punten
 • Andere Universitaire opleiding = 8 punten
 • Geen Universitaire opleiding = 0 punten

 • Ervaring met organisatievraagstukken en visieontwikkeling in het sociaal domein.

 • 30%

 • ≥ 3 jaar = 10 punten
 • 1 jaar < 3 jaar = 8 punten
 • ≤ dan 1 jaar = 0 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 • Ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke setting.

 • 10%

 • ≥ 3 jaar = 10 punten
 • 1 jaar < 3 jaar = 8 punten
 • ≤ dan 1 jaar = 0 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 • Ervaring met het werken t.b.v. het faciliteren van bijeenkomsten met grote groepen en een grote verscheidenheid aan achtergronden en belangen.

 • 20%

 • ≥ 3 jaar = 10 punten
 • 1 jaar < 3 jaar = 8 punten
 • ≤ dan 1 jaar = 0 punten
 • Bij geen aantoonbare ervaring is de score 0.

 • Gewicht prijs bij beoordeling

 • 20%

 •