Logisch ontwerper BRP

 • ICTU
 • Den Haag
 • 24 uur per week
 • Onbekend
 • 1 februari 2017 - 1 juli 2016
 • 22 januari 2017

Functieomschrijving

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten: 

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere een Architectuur en Ontwerpteam waar de basis wordt gelegd voor de verdere uitwerking door een aantal bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen als ook dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie, Test en Validatie team en een klein PMO-team.
 2. Het project Acceptatie en Implementatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen. 

Binnen het project O&R is men op zoek naar een logisch ontwerper die het A&O team komt ondersteunen.

Projectomschrijving

De specificaties van het nieuwe systeem gaan in aangepaste vorm onderdeel uitmaken van het Logisch Ontwerp BRP. Het Logisch Ontwerp (hierna LO) is één van de producten die het team A&O oplevert met input vanuit de overige teams binnen O&R. Het LO BRP beschrijft de werking van de centrale voorzieningen, met name gericht op de diensten en koppelvlakken. In het LO BRP zijn tevens de gegevensset en de aansluitvoorwaarden opgenomen.

Het LO BRP is het resultaat van de ontwikkelingen binnen operatie BRP. Het document is gelijktijdig met de centrale voorzieningen gereed en zal tussentijds meegroeien met de centrale voorzieningen, waarbij meerdere tussentijdse publicaties zullen plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van het LO is de vertaling van de technische documentatie en specificaties van de software die o.a. door het team BRP wordt gebouwd. Het is om die reden van groot belang dat bij het opstellen van de specificaties wordt meegenomen dat deze informatie omgezet moet worden in LO-teksten. Het project heeft daarom behoefte aan iemand die uitstekend in staat is teksten vanuit specificaties en technische documentatie te vertalen in goed leesbare, duidelijke en consistente teksten in het Logisch Ontwerp BRP. Je moet het dus leuk vinden om te duiken in de berichtspecificaties en het gegevensmodel van de BRP, om vandaar uit goed leesbare, duidelijke en consistente teksten te ontwerpen.

Eerste publicatieversies van het LO BRP zijn opgeleverd en beschikbaar gesteld via www.operatiebrp.nl. In de komende periode wordt gewerkt aan de verdere invulling van de hoofdstukken die betrekking hebben op de functionaliteiten met betrekking tot leveren, bijhouden en de bijlagen van het LO BRP.

De inhoud van het LO BRP is vooral gericht op de leveranciers die systemen voor gebruikers van de centrale voorzieningen bouwen voor het bijhouden van gegevens in de BRP of het verwerken van de geleverde informatie uit de BRP. Voor het bijhouden van gegevens in de BRP zijn dit de gemeenten en de Minister. Het LO BRP bevat inhoudelijk naast implementatie- en organisatorische aspecten een begrijpelijke, precieze duiding van de technische aspecten van het BRP-stelsel die van belang zijn voor de gebruikers, waaronder ook Beveiliging. Een deel van het Logisch Ontwerp wordt in de Regeling BRP aangewezen als systeembeschrijving. Dit deel maakt dan ook onderdeel uit van de wet- en regelgeving BRP.

Wat is geen onderdeel van de opdracht?

 • De logisch ontwerper ontwerpt en specifieert zelf niet. Hij/zij gebruikt het basismateriaal en vertaalt dit naar goed leesbare, duidelijke en consistente teksten. De logisch ontwerper heeft hier een signalerende en kwaliteit verhogende rol. De uitzoekpunten worden door de analisten opgepakt en verwerkt tot specificaties.
 • Het LO BRP beschrijft de ‘technische’ werking van de centrale voorzieningen en hoe dit werkt in relatie tot de koppelvlakken. Met enige regelmaat wordt de context geschetst om te kunnen plaatsen hoe deze functionaliteiten werken, maar in principe valt dit buiten scope. Dit komt omdat de Centrale voorzieningen ook geen grafische userinterface hebben (m.u.v. beheeromgeving). De vertaling naar functionaliteit en/of wat dit voor de eindgebruikers betekent, wordt uitgewerkt in de aangesloten systemen. 

Profiel

Het project is op zoek naar een collega die voor langere tijd deel kan uitmaken van het team dat gezamenlijk schrijft aan het Logisch Ontwerp BRP.  Hij/zij is een getalenteerde, enthousiaste schrijver die een sterk analytisch vermogen combineert met bevlogenheid en ervaring. De Logisch Ontwerper is in zijn rol van Logisch Ontwerper (mede)verantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van de inhoud van het LO BRP en de bijhorende bijlagen. Dit doet hij/zij door het bundelen van vooral technische informatie uit de andere disciplines binnen het programma Operatie BRP en het omzetten ervan in teksten voor het LO BRP. 

De Logisch Ontwerper wordt binnen het team A&O onderdeel van een leuk en informeel LO-team.


Kennis en vaardigheden:

 •         - Goede taalbeheersing en uitstekende schrijfvaardigheden;
 •         - Goed inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen van het LO BRP;
 •         - Heeft het vermogen om zich in korte tijd veel details eigen te maken maar ook om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden;
 •         - Is in staat complexe technische documentatie, concepten en specificaties te vertalen en in begrijpelijke taal te verwoorden, over te brengen en te illustreren aan de hand van begrijpelijke diagrammen;
 •         - Weet daarbij rekening te houden met formuleringen van wettelijke bepalingen; 
 •         - Heeft bewezen affiniteit met techniek, eventueel aangevuld met ervaring met het schrijven van technische ontwerpen, documentatie en handboeken.  
 •         - Heeft bij voorkeur kennis van de elektronische overheid en het stelsel van basisregistraties;
 •         - Is een sterk conceptueel denker;
 •         - Is sterk omgevingsbewust;
 •         - Is een teamspeler, maar kan ook goed alleen werken;
 •         - Is resultaatgericht.

Opleiding en ervaring

 • -       Academisch werk/denkniveau
 • -       Heeft >3 jaar ervaring in rollen als: analist, functioneel/ logisch ontwerper of adviseur informatiemanagement.
 • -       Aantoonbare kennis en ervaring met de Basisregistratie personen is een pré
 • -       Heeft bij voorkeur ervaring met software ontwikkeltrajecten.

In het CV van de kandidaat dient ten aanzien van zijn/haar ervaring in vergelijkbare rollen een expliciete omschrijving te zijn opgenomen van de opdrachten waaraan kandidaat heeft (mee)gewerkt en de rol/bijdrage die de kandidaat daarin heeft geleverd. Een opdracht, in de vorm van uitwerking van informatie in concept LO BRP teksten kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Eisen en Wensen

Eisen

 1. Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze ten minste 3 jaar ervaring heeft in rollen als: analist, functioneel/ logisch ontwerper of adviseur informatiemanagement en daarnaast een academisch werk/denkniveau heeft;
 2. De kandidaat voldoet aan de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
 3. De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 4. Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.


Wensen

Opleiding en certificering

15%

Hoe meer en/of hoger de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen

35%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen des te hoger de beoordeling.

Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

30%

Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.

 Kandidaten met een gemiddelde score (over alle wensen) van minder dan 6, worden niet verder in behandeling genomen.

Prijs

Gewicht prijs bij beoordeling

20%