Adviseur Acceptatie “Pragmatische verbinder in bestuurlijk complexe omgeving”

 • ICTU
 • Den Haag
 • 40 uur per week
 • Onbekend
 • 24 april 2017 - 31 december 2017
 • 11 april 2017

Functieomschrijving

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken  – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten:

1. Het project “Ontwerp en Realisatie” (O&R) met onder andere een Architectuur en Ontwerp team waar de basis wordt gelegd voor de verdere uitwerking door een aantal bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen als ook dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie, Test en Validatie team en een klein PMO team.

2. Het project “Acceptatie, Implementatie en Communicatie” (AI&C) voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

Voor het acceptatietraject wordt op dit moment versterking gezocht. In het acceptatieproces worden, toewerkend naar vrijgaveadviezen, diverse stakeholders (beheerorganisaties en gebruikers in de keten) betrokken bij het formuleren en wegen van criteria ten aanzien van de (kwaliteit van) op te leveren (software)producten.

De rol van het acceptatieteam is onder meer het begeleiden van de stakeholders bij het definiëren van de criteria waarop de diverse releases getest moeten worden. In de accepatiefase moeten de stakeholders verder begeleid worden bij het beoordelen en wegen van de testresultaten. Naar het project waarin de testuitvoering is belegd zal het acceptatieteam (namens de stakeholders) optreden als opdrachtgever.

Binnen het project AI&C is men op zoek naar een adviseur Acceptatie die (inhoudelijk) helpt bovenstaande zaken in te richten en uit te voeren.

De adviseur Acceptatie rapporteert rechtstreeks aan de projectleider AI&C.

Profiel

De adviseur heeft de volgende taken in het traject:

 • -          Helder maken en afstemmen met diverse stakeholders aan welke criteria de op te leveren releases moeten voldoen;
 • -          In kaart brengen met de stakeholders welke risico’s moeten worden afgedekt voor livegang en eventuele conflicterende belangen (en de evt escalatie daarvan);
 • -          Opstellen van het vrijgaveadvies namens de stakeholders;
 • -          Nadrukkelijk betrekken van stakeholders in het traject naar het vrijgaveadvies door het tussentijds meenemen in resultaten van de testen ten opzichte van criteria;
 • -          Optreden als opdrachtgever testuitvoering namens de stakeholders;
 • -          Optreden als ambassadeur voor de BRP.

Eisen en Wensen

 1. Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze voldoet aan de minimale eisen van onderstaande opleiding en ervaring;

  -          Minimaal WO werk- en denkniveau;

  -          Aantoonbaar ervaring met het werken met (en betrekken van) vertegenwoordigers van grote en diverse stakeholdergroepen;

  -          Aantoonbare ervaring met (de implementatie van) basisregistraties

  -          Ervaring met optreden als opdrachtgever namens meerdere verschillende organisaties

  -          Aantoonbare kennis van en ervaring met test en acceptatie van IT-systemen in een complexe bestuurlijke omgeving

 2. Door middel van een motivatiebrief toelichten met voorbeelden op welke wijze onderstaande genoemde competenties in de praktijk zijn toegepast in een vergelijkbare opdracht;

  -          Aantoonbaar ondernemend en pragmatisch;

  -          Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift;

  -          Goede sociale vaardigheden, kan opereren op de verschillende niveaus van het project;

  -          Kan goed samenwerken en verbinden met partijen in complexe ketens;

  -          Is in staat een vertaling te maken van theorie naar praktijk;

  -          Bezit hoge mate van sensitiviteit voor rollen en verantwoordelijkheden in organisaties;

  -          Kan afwegen welke zaken zelf op te lossen zijn en welke zaken op een ander niveau moeten worden besloten.

 3. De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 4. Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

WENSEN:

Opleiding en certificering

15%

Hoe meer en/of hoger de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen

35%

Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen des te hoger de beoordeling.

Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

30%

Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.

Prijs

20%