Scrum Master Digitaal Stelsel Omgevingswet

  • KOOP
  • Den Haag
  • 20 uur per week
  • Onbekend
  • 1 april 2017 - 30 september 2017
  • 15 maart 2017

Functieomschrijving

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) zoekt een SCRUM Master die het Digitaal Stelsel Omgevingswet een succes helpt te maken.

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. 

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid. 

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief): 

  1. de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
  2. diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid & Justitie, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu;
  3. diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
  4. Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Profiel

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. 

Daardoor duurt het bijvoorbeeld te lang voordat een project kan starten. 

Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in een Omgevingswet. Een belangrijk aspect van de omgevingswet is de digitale ondersteuning ervan. Deze ondersteuning moet onder meer leiden tot eenvoudiger procedures en lagere kosten voor initiatiefnemers en bevoegd gezagen. Om deze doelstelling te realiseren is het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gestart waarin verschillende projecten zijn opgenomen die gezamenlijk de programmadoelen moeten realiseren. 

KOOP is één van de partijen die de infrastructuur inricht en applicaties bouwt om de nieuwe processen te ondersteunen. KOOP heeft de strategische keuze gemaakt voor het product Marklogic dat de basis legt voor een nieuwe KOOP-brede ICT architectuur..

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de rol van Scrum Master combineert hij/zij het project management inzicht met organisatorische kwaliteiten en heeft hij/zij een scherpe, positief/kritische kijk op scrum processen. De Scrum Master kan overtuigend onderbouwen waarom hij/zij beslissingen neemt, zowel richting product owner (prioritering van user stories) als naar de teamleden (wanneer is goed, goed genoeg). De Scrum Master is een echte teamspeler, die voldoening krijgt van het succes van anderen. Daarnaast helpt de Scrum Master het team om de waarden van scrum bij te brengen en zorgt hij/zij ervoor dat het team zichzelf organiseert en gemotiveerd is om sprintdoelen te bereiken. 


Taken en verantwoordelijkheden: 

KOOP zoekt een senior Scrum Master die verantwoordelijk is voor: 

a. Het scrum proces waarbij de nadruk ligt op maximale waardecreatie van het scrumteam. 

b. De samenwerking met de product owner en het scrum team om doelstellingen naar wens en verwachting te behalen. 

c. Een goede samenwerking met het ontwikkelteam in het algemeen en de scrum master in het bijzonder van de strategische ontwikkelpartner Kadaster om wederzijdse doelstellingen op elkaar af te stemmen. 

d. Het afstemmen van de planning en ritme van het ontwikkelteam op de bredere incrementplanning van het gehele programma. 

e. Het signaleren, het anticiperen en het bewaken van focus binnen het team zodat deadlines en doelen worden behaald. 

f. Het monitoren en begeleiden van het team waarbij heldere communicatie en een duidelijke planning is vereist. 

g. Het waarborgen dat het ontwikkelproces volgens de agile/scrum principes verloopt. Dit betekent het opstellen van sprint planning, daily scrums en retrospectives, het proactief terugkoppelen van de voortgang aan stakeholders (burn down, velocity en output). 

h. Het uitvoeren van teamevaluaties waarbij continu verbeteren centraal staat en waarbij het zelf organiserend vermogen wordt gestimuleerd. 

i. Het promoten van Agile werkwijze en actief communiceren van de voordelen van scrum. 


Eisen en Wensen


Eisen:

a. Bij uw inschrijving levert u 1 Referentie waaruit blijkt dat u: 

 - aantoonbare hands-on projectervaring in gelijksoortige projecten en kennisdomeinen hebt; 
 - beschikt over kennis en competenties die nodig zijn voor de bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden;

b. u heeft minimaal een Scrum certificaat behaald: Certified Scrum Master (SCM) of Professional Scrum Master Level II (PSMII) of vergelijkbaar; 

c. u beheerst de Nederlandse taal op het niveau dat nodig is voor de genoemde werkzaamheden en is communicatief vaardig in woord en geschrift; 

d. u heeft beschikking over een eigen laptop t.b.v. de genoemde werkzaamheden.


Wensen: 

Kennis en ervaring: 

a. Minimaal 5 jaar ervaring als Scrum Master of soortgelijke rollen (zoals bijv. projectleider/coach, specifier) 

b. Minimaal 5 jaar hands-on ervaring binnen Scrum projecten 

c. Ervaring met Agile Management tools zoals Jira of Tfs 

d. Ervaring met het managen van een backlog en het plannen van sprints 

e. Ervaring met het uitvoeren van projecten binnen bestuurlijk complexe en multi-stakeholder omgevingen 

f. Kennis van / ervaring met het uitvoeren van projecten binnen de Nederlandse overheid 

g. Kennis van / ervaring met de uitvoering van SAFe programma’s/projecten 


Competenties: 

a. Sterk oplossend vermogen om de velocity te verhogen zonder verlies van kwaliteit 

b. Drive om een team blijvend te motiveren en gemotiveerd te houden 


Beschikbaarheid: 

a. Bij voorkeur per direct inzetbaar 

b. Inzet bij voorkeur 20 uur per week 


Motivatie op welke wijze de aangeboden kandidaat een bijdrage kan leveren: 

a. Energiek, proactief, flexibel en een gezonde dosis pit 

b. Geen '9 tot 5' mentaliteit 

c. Kennis van / ervaring met het KOOP domein (officiële publicaties, wet- en regelgeving) 

d. Kennis van / ervaring met kennisdomein Ruimtelijke ordening 

e. Kennis van / ervaring met XML-gebaseerde en aanverwante technieken, zoals XSLT, XQuery 

f. Kennis van / ervaring met Geo/GIS technologie 

g. Kennis van / ervaring met Object georiënteerde softwareontwikkeling (Java en .Net) 

h. De mate waarin de aangeboden kandidaat binnen het projectteam lijkt te passen